Услуги / Services

  • Разработване на идейни, технически и работни проекти
  • Моделиране и симулационно изследване на системи свързани с пренос и преобразуване на енергия
  • Якостни анализи и проектна документация на тръбопроводи, въздуховоди и газоходи
  • Проектиране на детайли, възли, машини и съоръжения